Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00
Hotline tlf. 7020 9093 | Mandag - Fredag kl. 10:00-13:00 og 18:00-21:00

Al-Anon Danmarks servicestruktur

Al-Anons servicestruktur i Danmark

Som det fremgår af nedenstående figur er grupperne det vigtigste led i organisationen. Hver gruppe vælger en grupperepræsentant, som repræsenterer grupperne til den årlige servicekonference, hvor der blandt andet stemmes om, hvem der skal være i de forskellige udvalg. Alle poster i Al-Anon er på frivillig basis og ulønnede, men Servicekonferencen kan beslutte at ansætte lønnet kontorpersonale. Se uddybende forklaringer af Servicekonferencen,  Hovedservicerådet, Serviceudvalgsmødet og de forskellige udvalg nedenunder.

Servicekonferencen:
På den årlige Servicekonference træffes vigtige beslutninger, som berører alle Al-Anon-grupper i Danmark. Det drejer sig om beslutninger vedrørende litteraturudgivelse, budget, telefonservice og informationsmateriale osv. til medlemmerne og offentligheden. Serviceudvalgene fremlægger det forgange års arbejde i overensstemmelse med hvert udvalgs formål, og der er valg til de forskellige serviceudvalg. På Servicekonferencen er alle, der kommer i Al-Anon, velkomne. Hver Al-Anon-familiegruppe i Danmark vælger en grupperepræsentant til at repræsentere deres gruppe på Servicekonferencen. Grupperepræsentanterne og servicemedarbejderne har stemmeret.

På servicekonferencen overholdes Servicekonferencens Garantier, som er:

 1. At kun nødvendig driftskapital, herunder en passende reserve, skal være det fornuftige økonomiske princip.
 2. At intet medlem af konferencen kan tillægges ubetinget myndighed over andre medlemmer.
 3. At alle beslutninger opnås gennem diskussion, afstemning og – så vidt muligt – i enighed.
 4. At ingen af konferencens handlinger kan virke personligt afstraffende eller virke ansporende til offentlig konflikt.
 5. At selv om konferencen tjener Al-Anon, må den aldrig foretage nogen form for “regeringshandling”, og at den altid må forblive demokratisk i tanke og handling, lige som det fællesskab af Al-Anon/Alateen Familiegrupper den tjener.

Serviceudvalgsmødet:
En gang om året samles udvalgene til serviceudvalgsmødet (med deltagelse af mindst et medlem fra hvert serviceudvalg) for at drøfte, hvad de forskellige udvalg arbejder med, samt træffe beslutninger om indsatsområder, mål og midler for servicearbejdet på landsplan. Det kan eksempelvis være visioner for fremtiden, Al-Anons overordnede økonomi, eller hvad der er sket siden sidste servicekonference.

Hovedservicerådet
Hovedservicerådet består af ét medlem fra hvert udvalg, samt Internationale Delegerede samt sekretær.

Hovedservicerådets formål:

 1. Det er hovedservicerådets opgave at arbejde som tjenesteorgan for Servicekonferencen og om nødvendigt at koordinere og følge op på Servicekonferencens beslutninger.
 2. Ansvaret for de beslutninger, der er taget på Servicekonferencen, ligger i de enkelte udvalg.
 3. Hovedservicerådet har ret til at stille forslag til udvalgene og Servicekonferencen.
 4. Hovedservicerådet er, om nødvendigt, ansvarlig for de ledelsesmæssige og økonomiske handlinger i tiden mellem to Servicekonferencer.
 5. Hovedservicerådet medvirker til at beskytte Al-Anon-fællesskabet overfor dem, der måtte søge at udnytte vores stadig voksende anerkendelse.
 6. Hovedservicerådet medvirker til at beskytte vore idéer og principper mod forvridning og udvanding.
 7. Al-Anons medlemmer har ret til anke og appel til Hovedservicerådet.
 8. Hovedservicerådet er Al-Anons appelinstans i den danske struktur.
 9. På Hovedservicerådets møder diskuteres sager, der angår hele landet samt evt. rapporter fra internationalt arbejde og andre emner, der kan være interessante at dele.

Foreningen Al-Anon Familiegrupper (i) Danmark
Foreningens funktion er udelukkende at leve op til myndighedernes krav om underskrifter og dokumentation i forhold til hvidvaskloven.
Bestyrelsens tre medlemmer registreres derfor i foreningen – alle andre Al-Anon-medlemmers anonymitet bevares som altid.
Læs og download foreningens vedtægter HER.

Serviceudvalgene:
Al-Anon har 6 serviceudvalg, og 2 internationale delegerede, der alle arbejder ud fra Al-Anons 12 Retningslinjer for servicearbejde.
Valgperioden for medlemmer til alle udvalg samt andre serviceposter er 3 år.

 • alateenudvalget@al-anon.dk
 • budgetudvalget@al-anon.dk
 • Hjemmesideudvalget@al-anon.dk
 • informationsudvalget@al-anon.dk
 • litteraturudvalget@al-anon.dk
 • telefonudvalget@al-anon.dk
 • delegerede@al-anon.dk

Mailadresser skal af sikkerhedsgrunde markeres og kopieres ind i din mails adressefelt. Tak for ulejligheden. 

Man kan kun have én post i Al-Anon, så hvis man er i et serviceudvalg, kan man f.eks. ikke blive grupperepræsentant i sin hjemmegruppe.

De enkelte serviceudvalg mødes efter behov. Alle i Al-Anon med interesse for at tjene i et serviceudvalg opfordres til at melde sig til et af udvalgene. Der er altid brug for Al-Anon-medlemmer til at udføre servicearbejde i serviceudvalgene, for at Al-Anon i Danmark endnu bedre kan hjælpe alkoholikeres familier og venner.

Kilde: Servicekonferencen 2014